Shell

jamp获取tomcat新生代老生代等

jamp获取tomcat新生代老生代等
        这个脚本去/tmp下的文件取值,这个值定时任务一分钟生成一个,获取到之后去zabbix的web界面进行展... 继续阅读 »
Shell

检查网络丢包

检查网络丢包
#!/bin/bash IP=219.149.213.202 Ping=/bin/ping Mail=/bin/mail Ps=/bin/ps lock(){   sh... 继续阅读 »
Shell

限制接口的访问访问次数

限制接口的访问访问次数
     #!/bin/bash LOG_FILE="/data/nginx-access-log/www.jifucha.com" DENY_I... 继续阅读 »